سند هم افزایی

مقدمه:

در راستاي ارتقاء فرهنگ شهروندي و گسترش همكاري‌هاي متقابل آموزشي اين سند في‌مابين معاونين فرهنگي و اجتماعی شهرداري كلان شهرها به امضاء مي رسد.

ماده 1- هدف سند:

هماهنگي و هم افزايي بين امضاء كنندگان در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندي با محوريت هويت فردي و اجتماعي و با تاكيد بر منابع ديني و بومي.

ماده 2- تعريف واژگان:

واژگان كليدي در اين سند به صورت ذيل تعريف مي گردند:
شهر اسلامي: شهري كه قوانين، روابط انساني و فضاي شهري و مدیریت شهری آن بر اصول، اخلاق و احكام اسلامي منطبق باشد.
شهرنشين: كليه افرادي كه با هراعتقاد و رويكردي در فضاي شهر ساكن مي باشند.
شهروند: شهرنشيني كه با احساس تعلق به شهر خود نسبت به حقوق و وظايف فردی و اجتماعی خود، آگاهي كامل داشته و با پذيرش تكاليف خود، در امور شهر مشاركت فعال دارد.
فرهنگ شهروندي: مجموعه اي از بينش ها، آگاهي ها، گرايش ها، مهارت ها، هنجارها و رفتارهايي است كه افراد جامعه از حيث سكونت يا اقامت در شهر بايد واجد آن باشند.
آموزش فرهنگ شهروندي: مجموعه اقدامات و فعاليتهاي هدفمند به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندي.
آموزش نظام مند: آموزشهايي است كه داراي مخاطب متعارف مي باشد، مقطعي نيست، نظام و روش آموزشي معين دارد، نتايج آن قابل ارزيابي است و ترجيحاً چهره به چهره و با واسط آموزش همراه است.
آموزش فراگير: در اين سند به هر آموزشي كه شرايط آموزش نظام مند را دارا نباشد، آموزش فراگیر اطلاق مي گردد.
مديريت شهري: مجموعه‌ نظام‌ها و فرآيندهايي كه وظيفة قانونگذاري، اداره و نظارت بر امور شهر را به عهده دارند.

ماده 3- عرصه‌هاي آموزش:

آموزشهاي فرهنگ شهروندي در سه عرصه ذيل عرضه شود:

الف: ارتباط شهروندان با محيط شهر
ب: ارتباط شهروندان با ديگر شهروندان
ج: ارتباط شهروندان با مديريت شهري

ماده 4- اصول آموزش:

اصول ذيل در عرصه‌هاي سه گانه آموزش شهروندي مورد دقت قرار گيرند:

ماده 5- رويكردهاي آموزش:

رويكردهاي ذيل در نحوة ارائه آموزشهاي شهروندي مورد تاكيد است:

الف: مبتني بودن آموزشها بر اسناد ديني و انطباق آنها با مباني ديني هستي شناختي، انسان شناختي، ارزش شناختي و معرفت شناختي.
ب: ارتقاء هويت شهري شهروندان
ج: ارتقاء مشاركت اجتماعي شهروندان
د: اولويت دادن خانواده شهرداري در برنامه‌ ريزي‌هاي آموزشي
هـ: تاکید بر گروه سنی کودک و نوجوان در برنامه ریزی های آموزشی

ماده6- راهبردهاي آموزش:

الف: اجراي آموزشهاي فرهنگ شهروندي به دوشيوه « آموزش نظام مند» و « آموزش فراگير»
ب: لحاظ كردن اقتضائات جنسي، سني، مذهبي، ديني، محلي و منطقه‌اي در فرايند آموزش
ج: توجه به حوزه‌هاي محيطي ارتباط – شامل محل سكونت، محل كار و محل‌هاي ارتباطي و خدماتي – جهت ارائه بسته‌بندي‌هاي آموزشي
د: مشاركت با نهادهاي دولتي و غير دولتي در امر آموزش شهروندان
هـ: تاكيد بر ارائه محصولات و توليدات ماندگار
و: تشكيل كميته‌هاي آموزش شهروندي درون شهري در حد مديران شهري به منظور هم‌افزايي و تعامل بين بخشي

ماده7- همكاري‌‌ها و تعهدات:

امضاء كنندگان اين سند تعهد مي‌نمايند در موارد ذيل همكاري متقابل داشته باشند:
الف: برنامه ريزي، ساماندهي و هماهنگي در ارائه خدمات آموزشي مشترك به شهروندان
ب: تبادل محصولات توليدي، دستاوردهاي پژوهشي، مطالعاتي و اطلاعاتي در عرصه فرهنگ شهروندي
ج: اجراي برنامه‌ها و فعاليتهاي فرهنگي مشترك
د: برگزاري كارگاهها و كارگروههاي مشترك كارشناسي

ماده 8- شهرهاي ديگر كشور جمهوري اسلامي ايران با امضاي اين سند مي توانند به جمع تفاهم‌كنندگان بپيوندند.