تبلیغات شهری
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

ترویج فرهنگ شهروندی در اتوبوس های شهری اصفهان

فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی  و حسن خلق، در اتوبوس های شهری مناطق ۱۵ گانه اصفهان به شهروندان آموزش داده می شود.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ضمن بیان این خبر با بیان اینکه این آموزش ها در قالب کارت های سفر مطالعه انجام می گردد گفت: به منظور سهولت درانجام کارهای روزانه شهروندان همچون استفاده از حمل ونقل عمومی، خدمات بانکی و… فرهنگ سازی استفاده ازخدمات الکترونیکی در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفت.

سعید امامی ادامه داد: بر این اساس ۱۲ هزار کارت سفرمطالعه  که هر ماه با موضوعی در بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس شهری اصفهان نصب می شود  به این موضوع اختصاص داده شد تا  با استفاده از داستان های جذاب، فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی را ترویج کنیم.

وی، خوش خلقی و خوش رویی افراد در جامعه را یکی از مهمترین عامل موفقیت آنان در انجام کارهای  روزانه عنوان و اظهار کرد: در این دوره از کارت های سفر مطالعه با استفاده داستان های کوتاه به این موضوع نیز پرداخته شده است تا شهروندان از مزایای این سنت نیکو آگاهی یابند.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان همچنین یادآورشد همزمان با آموزش شهروندی در اتوبوس های شهری، در ایستگاه های اتوبوس این شهر پوسترهای تبلیغاتی با موضوع شهروند الکترونیک  به مدت یک ماه نصب می شود.