• 3

    پیامدهای توجه نکردن به چراغ راهنما با عنوان “بی توجهی به رنگ ها” در قالب ۳۰۰  طرح تابلوهای تبلیغات شهری به شهروندان یادآوری می شود. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی با بیان این خبر گفت: رسالت کمیته فرهنگ شهروندی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به شهروندان است لذا تابلوهای شهری، شاه راه ارتباطی مردم با این …

تبلیغات شهری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید